alebo nájdi dovolenku:

Eurodrogéria

Navigácia: EURODROGERIA >

ZED DF SENSITIVE PASTA FLUO-NP® mäkká nástraha 150g

Značka:

Kategória: Proti hmyzu a škodcom

Popis:

Hotová nástraha určená na ničenie potkanov, krýs, a myší vo vnútri a vo vonkajších objektoch.150g

UPOZORNENIE: Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etikety a informácie o výrobku.

 

Bezpečnostné opatrenia: 

P101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obala alebo etiketu výrobku.

P102: Uchovávajte mimo dosahu detí.

P103: Pred použitím si prečítajte etiketu.

P270: Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P405: Uchovávajte uzamknute.

P301+310: PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Cena:
2.18 EUR s DPH
Naspäť

Reklama: